REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z SERWISU TrenerBiegania.pl ORAZ USŁUG I APLIKACJI UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SERWIS TrenerBiegania.pl

 • Serwis TrenerBiegania.pl (Serwis) oraz aplikacje, inne funkcjonalności oraz usługi udostępniane przez Serwis, zostały utworzone w celu promowania zdrowego trybu życia oraz oferowania usług i funkcjonalności, które mogą być pomocne w realizacji celów biegowych, a także utrzymaniu odpowiedniej, zdrowej diety.
 • Serwis został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy ukończyli 13 rok życia. Jeśli nie ukończyłeś 13 roku życia, nie korzystaj z Serwisu.
 • Utworzenie Konta oraz dostęp do Serwisu i aplikacji udostępnianej przez Serwis w zakresie dotyczącym współpracy z Trenerem jest płatny.
 • Właściciel Serwisu chroni prywatność użytkowników korzystających z Serwisu (Użytkownicy) albowiem przestrzega stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie dane Użytkowników nie są przekazywane podmiotom do tego nieuprawnionym.
 • Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która ukończyła 13 (słownie: trzynaście) lat oraz dokonała rejestracji w Serwisie poprzez otwarcie konta, zaakceptowała Regulamin, Politykę Prywatności, a także Politykę Cookies (sporządzone w języku polskim lub języku angielskim) i posiada możliwość korzystania z Serwisu oraz usług, aplikacji lub oprogramowania udostępnianych przez Serwis.
 • Pojęcie „Trener” oznacza Użytkownika, który korzysta z modułu aplikacji udostępnianych przez Serwis i kieruje przygotowaniami Zawodnika do treningu. Trener może być jednocześnie Zawodnikiem.
 • Pojęcie „Zawodnik” oznacza Użytkownika, który korzysta z modułu aplikacji udostępnianych przez Serwis „TrenerBiegania.pl”. Zawodnik może być jednocześnie Trenerem.
 • Dostęp do takich treści Użytkownika jak np. plan treningowy, starty posiada tylko Użytkownik i jego Trener. Możliwe jest jednak, aby wcześniej wspomniane informacje były dostępne publicznie.
 • Użytkownik we własnym zakresie jest odpowiedzialny za należyte przygotowanie i realizację czynności treningowych, w szczególności za dobór odpowiednich form aktywności fizycznej (np. ćwiczeń), dostosowanie tych form aktywności (w szczególności ich rodzaju, natężenia i częstotliwości) do aktualnego stanu zdrowia Użytkownika, kontakt z lekarzami właściwych specjalności i uzyskanie odpowiednich zaleceń, diagnoz, wytycznych, a także dobór odpowiednich dla Użytkownika warunków otoczenia, w których przygotowywane i realizowane będą czynności treningowe.
 • Użytkownik zawsze przygotowuje i realizuje czynności treningowe na własną odpowiedzialność i może ponosić z tego tytułu odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa, a także powinien się liczyć z możliwością uszkodzenia lub utraty wykorzystywanego w trakcie przygotowania lub realizacji czynności treningowych sprzętu (np. urządzeń mobilnych).
 • W przypadku skorzystania przez Zawodnika z usług świadczonych przez Trenera, świadczenie usług przez Trenera na rzecz Zawodnika odbywa się na podstawie umowy zawartej wyłącznie pomiędzy tymi podmiotami, a Właściciel Serwisu nie może być w żadnym wypadku traktowany, jako strona takiej umowy, ani też jako podmiot czyniący przyrzeczenie określonego świadczenia przez osobę trzecią. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację wzajemnych praw lub obowiązków i zobowiązań istniejących lub mogących zaistnieć pomiędzy Zawodnikiem a Trenerem.
 • Jeżeli nie akceptujesz jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności czy Polityki Cookies, nie przystępuj do korzystania z Serwisu ani nie pobieraj i nie używaj aplikacji lub oprogramowania udostępnianego przez Serwis.
 • Właściciel Serwisu prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Rzeczypospolitej Polskiej. Pełny Regulamin, Polityka Prywatności i Polityka Cookies są dostępne odpowiednio pod adresem TrenerBiegania.pl/regulamin.
 • Właścicielem Serwisu jest RUNMORNING.COM Sp. z o.o., Solec 81B lokal 73A, 00-382 Warszawa, KRS 0000644494, REGON 365777585, NIP 7010629246 .

PREAMBUŁA

 • PAMIĘTAJ, ŻE OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SERWISU TrenerBiegania.pl ORAZ POBIERAJĄCE LUB PRZYSTĘPUJĄCE DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB OPROGRAMOWANIA SERWISU TrenerBiegania.pl, MUSZĄ UPRZEDNIO ZAAKCEPTOWAĆ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ JAKIEGOKOLWIEK POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU, TAK W CAŁOŚCI JAK I W DOWOLNEJ CZĘŚCI, NIE PRZYSTĘPUJ DO KORZYSTANIA Z SERWISU TrenerBiegania.pl, NIE POBIERAJ ORAZ NIE PRZYSTĘPUJ DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB OPROGRAMOWANIA UDOSTĘPNIANEGO PRZEZ SERWIS TrenerBiegania.pl. SERWIS TrenerBiegania.pl ORAZ UDOSTĘPNIANE PRZEZ NIEGO USŁUGI, APLIKACJE I INNE OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁY STWORZONE Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKACH, KTÓRZY UKOŃCZYLI 13 LAT I NIE ZOSTALI UBEZWŁASNOWOLNIENI CAŁKOWICIE. JEŻELI NIE UKOŃCZYŁEŚ 13 LAT, LUB ZOSTAŁEŚ CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONY, NIE KORZYSTAJ Z SERWISU TrenerBiegania.pl, A TAKŻE USŁUG, APLIKACJI LUB INNEGO OPROGRAMOWANIA UDOSTĘPNIANEGO PRZEZ SERWIS TrenerBiegania.pl, W PRZECIWNYM RAZIE NARUSZYSZ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU.
 • REJESTRUJĄC SIĘ W SERWISIE TrenerBiegania.pl UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I GWARANTUJE, ŻE UKOŃCZYŁ 13 LAT I NIE ZOSTAŁ UBEZWŁASNOWOLNIONY CAŁKOWICIE, A TAKŻE, ŻE UZYSKAŁ ZGODĘ RODZICA LUB INNEGO PRAWNEGO OPIEKUNA NA DOKONANIE REJESTRACJI. UŻYTKOWNICY, KTÓRZY UKOŃCZYLI 13 LAT, ALE NIE UKOŃCZYLI 18 LAT, POWINNI ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI WRAZ Z RODZICAMI LUB INNYMI OPIEKUNAMI PRAWNYMI, W CELU ZAPEWNIENIA, ŻE ZARÓWNO UŻYTKOWNIK, JAK I JEGO RODZIC LUB INNY OPIEKUN PRAWNY, ZAPOZNALI SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI, A TAKŻE ROZUMIEJĄ I AKCEPTUJĄ ICH TREŚĆ W CAŁOŚCI. RODZICE LUB INNI OPIEKUNOWIE PRAWNI, AKCEPTUJĄC LUB WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA ZAAKCEPTOWANIE REGULAMINU, W IMIENIU ICH DZIECKA, KTÓRE UKOŃCZYŁO 13 LAT LECZ NIE UKOŃCZYŁO 18 LAT, OŚWIADCZAJĄ TYM SAMYM, ŻE ZAPOZNALI SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI, ROZUMIEJĄ ICH TREŚĆ W CAŁOŚCI, WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA STOSOWANIE ICH TREŚCI W CAŁOŚCI, A TAKŻE WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA KORZYSTANIE PRZEZ ICH DZIECKO Z SERWISU TrenerBiegania.pl, USŁUG, APLIKACJI, INNEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ FUNKCJONALNOŚCI UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SERWIS TrenerBiegania.pl, ORAZ ŻE PRZYJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA SWOJEGO DZIECKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ICH DZIECKO ORAZ ZA INNEGO RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚĆ, JAKĄ TO DZIECKO LUB RODZICE (INNI OPIEKUNOWIE PRAWNI) MOGĄ PONIEŚĆ. POWYŻSZE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI, OŚWIADCZENIEM O ICH ZROZUMIENIU I ZAAKCEPTOWANIU ICH TREŚCI ORAZ DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI, STOSUJE SIĘ RÓWNIEŻ DO OSÓB OGRANICZONYCH W ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT ORAZ DO ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH (RODZICÓW, KURATORÓW, ITP.).

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • 1. Serwis TrenerBiegania.pl oraz aplikacje, inne oprogramowanie oraz usługi udostępniane przez serwis TrenerBiegania.pl, zostały utworzone w celu promowania zdrowego trybu życia oraz oferowania usług i funkcjonalności, które mogą być pomocne w realizacji Twoich celów sportowych. Serwis TrenerBiegania.plzostał stworzony z myślą o użytkownikach, którzy ukończyli 13 rok życia.
 • 2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu TrenerBiegania.pl, wszystkich stron zależnych serwisu TrenerBiegania.pl, wszystkich usług oferowanych przez serwis TrenerBiegania.pl oraz wszystkich aplikacji mobilnych oraz oprogramowania udostępnianych przez serwis TrenerBiegania.pl, zarówno bezpośrednio za pośrednictwem serwisu TrenerBiegania.pl, jak również przy użyciu innych kanałów dystrybucji.
 • 3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu TrenerBiegania.pl oraz użytkowników aplikacji i oprogramowania udostępnianych przez serwis TrenerBiegania.pl, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratorów serwisu TrenerBiegania.pl.
 • 4. Serwis TrenerBiegania.pl prowadzony jest przez RUNMORNING.COM Sp. z o.o., Solec 81B lokal 73A, 00-382 Warszawa, KRS 0000644494, REGON 365777585, NIP 7010629246.

§ 2. DEFINICJE

 • Pojawiające się w niniejszym regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco:
 • 1. Serwis – serwis TrenerBiegania.pl działający pod adresem http://TrenerBiegania.pl.
 • 2. Aplikacja – oznacza inteligentne narzędzie informatyczne pozwalające na korzystanie z platformy do realizacji indywidualnych planów treningowych, zaprojektowane do obsługi Zawodników lub Trenerów biegania w wydaniu amatorskim i półamatorskim
 • 3. Oprogramowanie – oznacza oprogramowanie wykorzystywane lub dostarczane przez Właściciela Serwisu na potrzeby właściwego funkcjonowania Serwisu. Oprogramowanie stanowi element Aplikacji.
 • 4. Usługi – oznacza usługi oraz funkcjonalności, z których Użytkownik może korzystać w ramach funkcjonowania Serwisu, Aplikacji oraz Oprogramowania.
 • 5. Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający warunki i zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, Aplikacji, Oprogramowania oraz Usług, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników i Właściciela Serwisu.
 • 6. Polityka Prywatności – oznacza dokument wskazujący, w szczególności, jakie dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Serwis oraz określający warunki oraz zasady przetwarzania tych danych osobowych, tj. w szczególności warunki i cel ich zbierania, gromadzenia oraz wykorzystywania, a także wskazujący administratora tych danych. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem http://TrenerBiegania.pl.
 • 7. Polityka Cookies – oznacza dokument o charakterze informacyjnym, wskazujący sposób, zakres oraz cel zapisywania, uzyskiwania dostępu oraz przetwarzania przez Właściciela Serwisu informacji zapisywanych automatycznie w formie niewielkich plików tekstowo – numerycznych (plików „cookies”) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika w ramach korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu, a także określający prawa i obowiązki Użytkownika wynikające lub związane z wykorzystywaniem przez Serwis plików cookies. Polityka Cookies jest dostępna pod adresem www.TrenerBiegania.pl/ciasteczka.
 • 8. Właściciel Serwisu lub Właściciel – oznacza podmiot, któremu przysługują prawa wyłączne do Serwisu, Usług oraz Aplikacji, w tym poszczególnych jej Modułów, lub Oprogramowania. Właścicielem Serwisu jest RUNMORNING.COM Sp. z o.o., Solec 81B lokal 73A, 00-382 Warszawa, KRS 0000644494, REGON 365777585, NIP 7010629246 .
 • 9. Administrator – osoba fizyczna działająca w imieniu Właściciela Serwisu, która odpowiedzialna jest za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Aplikacji, Usług i Oprogramowania, i uprawniona jest do podejmowania w imieniu Właściciela Serwisu wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Aplikacji, Usług i Oprogramowania. Administrator posiada adres e-mail: pawel@trenerbiegania.pl.
 • 10. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 (słownie: trzynaście) lat oraz dokonała rejestracji w Serwisie poprzez otwarcie Konta, zaakceptowała Regulamin, Politykę Prywatności, a także Politykę Cookies i posiada możliwość korzystania z Serwisu, Usług, Aplikacji lub Oprogramowania.
 • 11. Trener – oznacza Użytkownika, który korzysta z Modułu Aplikacji TrenerBiegania.pl i kieruje przygotowaniami Zawodnika do treningu. Trener może być jednocześnie Zawodnikiem.
 • 12. Zawodnik – oznacza Użytkownika, który korzysta z Modułu Aplikacji TrenerBiegania.pl. Zawodnik może być jednocześnie Trenerem.
 • 13. Konto – oznacza bazę danych zawierającą informacje o Użytkowniku, w szczególności dane identyfikujące Użytkownika, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, Usług, Aplikacji lub Oprogramowania. Konto obejmuje również wszelkie dane, utwory, w szczególności wizerunek, materiały, opracowania, lokalizacje, informacje lub wypowiedzi, umieszczane przez Użytkownika w Serwisie. Otwarcie i prowadzenie Konta jest bezpłatne, jednakże pełny dostęp do pewnych funkcjonalności Serwisu, Modułów Aplikacji, Usług lub Oprogramowania może być uzależniony od wniesienia odpowiedniej opłaty, na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 • 1. Niezbędnym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet i transmisję danych (np. komputer stacjonarny, laptop, smartphone, tablet), włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów sieci Internet, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail (z wyłączeniem tak zwanych tymczasowych adresów e-mail), z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu. W przypadku korzystania przez Użytkownika z urządzenia mobilnego (np. smartphone, tablet), urządzenie to powinno być wyposażone w system operacyjny iOS w wersji 7.0 lub nowszej, Android w wersji 10 lub nowszej, Windows Phone w wersji 7.0 lub nowszej.
 • 2. W ramach Serwisu oraz Aplikacji zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). Stanowczo zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek prób dekompilacji, odtworzenia, lub odkrycia kodu źródłowego Serwisu lub Aplikacji.
 • 3. Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji.

§ 4. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 • 1. Warunkiem korzystania z Serwisu, Usług, Aplikacji, w tym dowolnego jej Modułu, oraz Oprogramowania jest uprzednie zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika treści Regulaminu, Polityki Prywatności i Polityki Cookies, a także wcześniejsze założenie Konta.
 • 2. Serwis, Aplikacja, w tym poszczególne jej Moduły, oraz Oprogramowanie podlegają ochronie prawnej. Ochronie prawnej podlega w szczególności nazwa Serwisu i Aplikacji (jej poszczególnych Modułów), wykorzystane znaki graficzne, w tym znaki towarowe, bazy danych, układ graficzny oraz koncepcja Serwisu i Aplikacji, jak również treść, koncepcja lub układ wszelkich dokumentów używanych w ramach funkcjonowania Serwisu, do których uprawnienia przysługują Właścicielowi.
 • 3. Treści zamieszczone w Serwisie są dostępne dla Użytkowników posiadających Konto. Pełny dostęp do pewnych Modułów, funkcjonalności Aplikacji lub Oprogramowania może być uzależniony od wniesienia przez Użytkownika posiadającego Konto odpowiedniej opłaty, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • 4. Rejestrując się w Serwisie lub przystępując do korzystania z Serwisu, Aplikacji, Usługi lub Oprogramowania, Użytkownik, jak również każda inna osoba nie będąca Użytkownikiem, jednakże faktycznie wykonująca powyższe czynności, oświadcza, że ma świadomość, a także rozumie i akceptuje fakt, że przygotowanie lub realizacja czynności treningowych lub planów dietetycznych może nieść ze sobą ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu, w szczególności doznania obrażeń lub uszkodzeń ciała, zachorowania, spowodowania lub doznania szkody na mieniu, a w skrajnych sytuacjach może również prowadzić do śmierci. Użytkownik we własnym zakresie jest odpowiedzialny za należyte przygotowanie i realizację czynności treningowych, w szczególności za dobór odpowiednich form aktywności fizycznej (np. ćwiczeń), dostosowanie tych form aktywności (w szczególności ich rodzaju, natężenia i częstotliwości) do aktualnego stanu zdrowia Użytkownika, kontakt z lekarzami właściwych specjalności i uzyskanie odpowiednich zaleceń, diagnoz, wytycznych, a także dobór odpowiednich dla Użytkownika warunków otoczenia, w których przygotowywane i realizowane będą czynności treningowe. Właściciel Serwisu zastrzega, że w przypadku zamieszczenia przez Właściciela Serwisu w treści Serwisu, Aplikacji, Usługi lub Oprogramowania, jakichkolwiek danych dotyczących tras lub miejsc treningowych, w szczególności dotyczących ich kierunku, długości, faktycznej przejezdności lub poszczególnych lokalizacji, dane te zawsze powinny być traktowane, jako dane orientacyjne, a Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z nich na potrzeby przygotowania lub realizacji czynności treningowych powinien dokonać ich kontroli pod względem ich prawdziwości, jakości, rzetelności, funkcjonalności lub faktycznej przydatności, w związku z czym Użytkownik lub podmioty trzecie, przy korzystaniu z tego typu danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, Aplikacji, Usługi lub Oprogramowania, zobowiązani są do zachowania należytej staranności, ostrożności i przezorności, w trakcie wyboru konkretnej trasy lub lokalizacji, a także w czasie pokonywania takich tras lub przemieszczania się do lub według takich lokalizacji. W szczególności Użytkownik lub podmioty trzecie zobowiązane są przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ruchu drogowego, osobiście zaplanować szczegóły pokonywania tras lub przemieszczania się do lub według lokalizacji, sprawdzić faktyczną dostępność lub przejezdność tras oraz panujące utrudnienia w ruchu. Użytkownik zawsze przygotowuje i realizuje czynności treningowe na własną odpowiedzialność i może ponosić z tego tytułu odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa, a także powinien się liczyć z możliwością uszkodzenia lub utraty wykorzystywanego w trakcie przygotowania lub realizacji czynności treningowych sprzętu (np. urządzeń mobilnych).
 • 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie i akceptuje fakt, że Właściciel Serwisu nie udziela porad medycznych, treningowych lub dietetycznych. W każdym przypadku przygotowania i realizacji czynności treningowych zaleca się, aby Użytkownik w odpowiednim czasie i miejscu skonsultował się z lekarzem właściwej specjalności, dietetykiem lub trenerem właściwej dyscypliny sportu, a także, w razie wystąpienia takiej potrzeby, zapewnił sobie ich dostępność w odpowiednim dla Użytkownika zakresie. Plany dietetyczne oraz propozycje produktów do spożycia oraz ich kompilacje układane są przez Użytkownika w oparciu o parametry indywidualnie wskazane lub wybrane przez Użytkownika. Propozycje produktów żywnościowych do spożycia, a także ich kompilacje, w tym również ich ilość i wartość kaloryczna, zostają zawsze przedstawione przez Serwis przy przyjęciu, że stosowane one będą przez osoby całkowicie zdrowe, nie cierpiące na jakiekolwiek uczulenia, alergie lub nietolerancje pokarmowe, a także jakiegokolwiek rodzaju choroby, inne schorzenia, itp. W każdym wypadku przed ułożeniem lub zastosowaniem planu dietetycznego zaproponowanego przez Serwis, Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem właściwej specjalności lub dietetykiem, a także przygotowywać i stosować dietę dostosowaną do aktualnego stanu własnego zdrowia.
 • 6. Zakazane jest przenoszenie przez Użytkownika praw wynikających z posiadania Konta na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej, wyraźnej zgody Właściciela Serwisu, która może również zostać wyrażona za pośrednictwem Administratora.
 • 7. Właściciel Serwisu zapewnia, że dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić prawidłową funkcjonalność Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania w sposób nieprzerwany. Z uwagi jednak na ciągle trwające prace mające na celu rozwój funkcjonalności Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania, Właściciel Serwisu zastrzega, że istnieje możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania, spowodowanych niezbędnymi pracami rozwojowymi, modernizacyjnymi, konserwacyjnymi lub naprawczymi, a także spowodowanych nieprzewidzianymi awariami lub błędami technicznymi. W miarę możliwości Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania, a niezbędne prace prowadzone będą w porze nocnej, w sposób możliwie najpełniej zapewniający zachowanie funkcjonalności Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania. Decyzję o ewentualnych rozliczeniach Właściciel Serwisu podejmował będzie każdorazowo w indywidualnie zgłoszonych przypadkach, uwzględniając w szczególności rodzaj i długość przerw oraz skalę ewentualnych negatywnych skutków przerw, które wystąpiły. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Właściciel Serwisu oświadcza, że w każdym dniu tygodnia, w godzinach pomiędzy 02:00 a 05:00 czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej mogą być prowadzone prace serwisowe skutkujące czasowym ograniczeniem lub wyłączeniem działania Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania, na co Użytkownik, akceptując Regulamin wyraża swoją zgodę.
 • 8. Właściciel Serwisu nie gwarantuje Użytkownikowi realnej przydatności i skuteczności Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania, dla osiągnięcia celów treningowych założonych przez Użytkownika. Serwis, Aplikacje, Usługi oraz Oprogramowanie zostały stworzone z intencją, aby stanowiły one pomoc w przygotowaniu i realizacji czynności treningowych, jednakże Użytkownik powinien być świadomy, że osiągnięcie założonych celów lub wyników, uzależnione jest przede wszystkim od osobistych predyspozycji Użytkownika i jego silnej woli. Użytkownik dobierając parametry czynności treningowych lub diety powinien przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem oraz wyznaczać sobie w sposób świadomy cele realnie możliwe do osiągnięcia przez Użytkownika.
 • 9. Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do przygotowania, nadzoru, kontroli, korekty, koordynacji, realizacji, instruktażu lub wykonywania innych działań związanych z przygotowaniem lub realizacją czynności treningowych, w zakresie wykraczającym poza funkcjonalności bezpośrednio oferowane przez Serwis, w tym Aplikację. W razie wystąpienia wątpliwości, Właściciel Serwisu w żadnych okolicznościach nie powinien być również postrzegany, jako organizator zawodów, treningów lub innych wydarzeń, w przypadku, gdy odbywały się one będą z udziałem Użytkowników lub z użyciem Aplikacji, Usług lub Oprogramowania.
 • 10. Właściciel Serwisu zastrzega, że przysługuje mu prawo usunięcia lub nieumieszczenia w treści Serwisu, Aplikacji, Usługi lub Oprogramowania, jakichkolwiek danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, zamieszczonych przez Użytkowników lub planowanych do zamieszczenia przez Użytkowników w treści Serwisu, Aplikacji, Usługi lub Oprogramowania, w przypadku jeżeli z takim zamieszczeniem lub planowanym zamieszczeniem, wiązałoby się naruszenie Regulaminu, Polityki Prywatności lub przepisów prawa. Właściciel zaleca Użytkownikom niezamieszczanie w treści Serwisu, Aplikacji, Usługi lub Oprogramowania jakichkolwiek danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, bez pozostawienia sobie ich kopii w taki sposób, który umożliwi Użytkownikom dostęp do nich w przyszłości.
 • 11. Właściciel Serwisu udostępnia za pośrednictwem Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania, m. in. zautomatyzowaną platformę do nawiązywania kontaktów pomiędzy Zawodnikami i Trenerami. W przypadku skorzystania przez Zawodnik z usług świadczonych przez Trenera, świadczenie usług przez Trenera na rzecz Zawodnika, odbywa się na podstawie umowy zawartej wyłącznie pomiędzy tymi podmiotami, a Właściciel Serwisu nie może być w żadnym wypadku traktowany, jako strona takiej umowy, ani też jako podmiot czyniący przyrzeczenie określonego świadczenia przez osobę trzecią. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację wzajemnych praw lub obowiązków i zobowiązań istniejących lub mogących zaistnieć pomiędzy Zawodnikiem, Trenerem. Zawodnicy i Trenerzy podejmują współpracę pomiędzy sobą na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, a także ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
 • 12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości stanowiących informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (np. komunikaty o przerwach w działaniu Serwisu).

§ 5. REJESTRACJA W SERWISIE

 • 1. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania jest dobrowolne.
 • 2. Dostęp do Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania jest płatny w zależności od zakresu i funkcjonalności Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania, jakiego wykorzystaniem zainteresowany jest Użytkownik. Utworzenie Konta oraz dostęp do Serwisu i Aplikacji w zakresie dotyczącym samodzielnego planowania i realizacji czynności treningowych oraz przeglądania historii treningów jest i zawsze będzie bezpłatny.
 • 3. Aby korzystać z funkcjonalności Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania Użytkownik zobowiązany jest utworzyć swoje Konto, dokonując rejestracji w Serwisie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, tj. TrenerBiegania.pl.
 • 4. Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Właściciel Serwisu z chwilą otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji utworzy dla Użytkownika unikatowe Konto. W formularzu rejestracji należy podać login albo adres e-mail, hasło oraz pozostałe dane zgodnie z Polityką Prywatności, a także dokonać akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych. Ten sam Użytkownik, korzystając z jednego loginu i hasła, może być jednocześnie zarówno Użytkownikiem – Zawodnikiem, Administratorem Zespołu i Trenerem.
 • 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu albo adresu e-mail i hasła podanych w czasie procesu rejestracji.
 • 6. Z chwilą dokonania rejestracji zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Właścicielem Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie swojego Konta.
 • 7. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o której mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Serwis (Właściciela Serwisu) usług przed upływem przedmiotowego terminu. Jeżeli Użytkownik rozpocznie korzystanie z Serwisu, w tym Aplikacji, przed upływem terminu 10 (słownie: dziesięciu) dni, przyjmuje się, że Użytkownik wyraził Właścicielowi Serwisu zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi.
 • 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu, powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Właściciela wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu lub może zostać złożone w formie elektronicznej przy użyciu poczty elektronicznej i wysłane na adres e-mail Administratora.
 • 9. Użytkownik zarejestrowany posiadający Konto staje się Użytkownikiem zalogowanym do Serwisu lub Aplikacji po podaniu prawidłowego loginu albo adresu e-mail i hasła.
 • 10. Użytkownik ma możliwość umieszczenia w ramach swojego Konta Awatara stanowiącego charakteryzujący go znak graficzny. Administrator i Właściciel Serwisu zastrzegają sobie możliwość usunięcia Awatara, jeżeli zawierał on będzie treści niezgodne z prawem, Regulaminem, Polityką Prywatności lub niemoralne.
 • 11. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza iż:
 • a) zapoznał się z całą treścią niniejszego Regulaminu, rozumie ją i akceptuje ją w całości, bez wyjątków i zastrzeżeń;
 • b) zapoznał się z całą treścią Polityki Prywatności, rozumie jej treść i akceptuje ją w całości, bez wyjątków i zastrzeżeń;
 • c) zapoznał się z całą treścią Polityki Cookies, rozumie jej treść i akceptuje ją w całości, bez wyjątków i zastrzeżeń.
 • 12. Użytkownik może zmienić swoje dane, w tym login/adres e-mail, oraz hasło do Konta w każdym czasie.

§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY

 • 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony zawartej z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie może nastąpić poprzez usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora na prośbę Użytkownika (dobrowolnie) bądź też z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności lub przepisów prawa (przymusowo). Usunięcie Konta może zostać dokonane także samodzielnie przez Użytkownika w panelu „Ustawień Użytkownika”.
 • 2. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte z powodu naruszenia postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub przepisów prawa, może założyć nowe Konto dopiero po otrzymaniu zgody udzielanej przez Administratora lub Właściciela Serwisu.
 • 3. W razie stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub przepisów prawa, Administrator lub Właściciel Serwisu w pierwszej kolejności, w przypadkach niewymagających natychmiastowej interwencji, wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń lub usunięcia danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi niezgodnych z prawem. Jeżeli podjęte przez Administratora lub Właściciela Serwisu działania nie doprowadzą do zaprzestania naruszeń przez Użytkownika, Konto zostanie zablokowane w celu wyjaśnienia sprawy, a następnie usunięte jeżeli okaże się to uzasadnione.
 • 4. Administrator lub Właściciel Serwisu mają prawo zażądać od Użytkownika przedstawienia dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika w przypadku powzięcia wątpliwości co do danych, którymi ten się posługuje, w szczególności dotyczących wieku Użytkownika. W razie nieprzedstawienia przez Użytkownika dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu, w sposób wskazany przez Administratora lub Właściciela Serwisu, w terminie przez nich wskazanym, nie krótszym jednak niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni, Administrator lub Właściciel Serwisu ma prawo zablokować Konto do wyjaśnienia sprawy, a następnie je usunąć, w przypadku, gdy wątpliwości co danych, którymi posługuje się Użytkownik okażą się uzasadnione lub w przypadku, gdy sprawy z winy Użytkownika nie uda się wyjaśnić w terminie nie krótszym niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od dnia doręczenia Użytkownikowi żądania przedstawienia stosownych dokumentów.
 • 5. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nowych, uzupełnionych, zmienionych lub uaktualnionych postanowień treści Regulaminu lub Polityki Prywatności umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu ulega rozwiązaniu po upływie terminu do zaakceptowania tych zmian lub uzupełnień przez Użytkownika, a Administrator lub Właściciel Serwisu ma prawo usunąć Konto Użytkownika z zachowaniem przez Użytkownika, na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie, praw odpłatnie nabytych do czasu upływu okresu rozliczeniowego (okresu subskrypcji), na jaki Użytkownik nabył te prawa.

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • 1. Umieszczając treści (w tym jakiekolwiek dane, utwory, w szczególności wizerunek, materiały, opracowania, lokalizacje, informacje lub wypowiedzi) w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Właściciela Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie, Polityce Prywatności i przepisach prawa.
 • 2. Użytkownik, jest świadomy faktu, że poprzez umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, których umieszczenie jest zabronione na podstawie przepisów prawa, może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Właściciela Serwisu lub osób trzecich.
 • 3. Poprzez umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, Użytkownik oświadcza, że przysługują mu właściwe prawa lub uprawnienia, w szczególności prawa autorskie lub prawa pokrewne, do wszystkich umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, i że w zakresie takich praw Użytkownik może używać tych danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, w sposób w jaki użył ich poprzez umieszczenie ich w Serwisie.
 • 4. Użytkownik może w każdym czasie bez podania przyczyny usunąć swoje Konto.
 • 5. Z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 6 Regulaminu, zabrania się wykorzystywania Konta w celach prowadzenia przez Użytkowników działań polegających, w dowolny sposób, na promocji, reklamie lub marketingu jakichkolwiek usług lub produktów.
 • 6. Użytkownicy będący Trenerami mogą, przy użyciu Konta, promować swoje usługi, jednakże jedynie w zakresie, w jakim pozostali Użytkownicy mogą mieć do nich dostęp za pośrednictwem Serwisu, w tym Aplikacji, i jedynie na potrzeby prowadzenia ich działalności związanej bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu, w tym Aplikacji.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • 1. Użytkownik poprzez umieszczenie w Serwisie, również za pośrednictwem Aplikacji, jakichkolwiek danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, udziela Właścicielowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w przestrzeni, ograniczonej w czasie na okres posiadania Konta przez Użytkownika, licencji oraz zgody na wykorzystywanie tych danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, które w szczególności można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub innych przepisów prawa, do których prawa lub uprawnienia przysługują Użytkownikowi bezpośrednio lub na podstawie porozumień z osobami trzecimi, na polach eksploatacji wskazanych w § 8 ust. 2 Regulaminu. Z uprawnień z licencji, o której mowa w § 8 ust. 1 zdanie pierwsze Regulaminu, Właściciel Serwisu będzie korzystał wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem, utrzymaniem, rozwojem i promocją Serwisu lub jego likwidacją. Wizerunek Użytkownika, w razie jego udostępnienia przez Użytkownika, będzie wykorzystywany przez Właściciela w celu prowadzenia Konta.
 • 2. Pola eksploatacji, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, w szczególności obejmują:
 • a) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie (w szczególności w sieci Internet), reprodukcję (za pomocą wszystkich technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem odbite, itp.), zmienianie, modyfikację, uzupełnianie, usuwanie, dla wszelkich celów, włączając, bez ograniczeń, prowadzenie, utrzymanie, konserwację lub rozwój Serwisu, wynajem, dzierżawę, użyczenie, promocję, reklamę, przywrócenie do pierwotnego stanu;
 • b) w razie wątpliwości również: utrwalanie i przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym medium elektronicznym, jak również użycie, rozpowszechnianie, reprodukcję, zmienianie, modyfikację, uzupełnianie, usuwanie, kompresję cyfrową, przy użyciu komputera lub innych mediów elektronicznych;
 • c) zwielokrotnianie egzemplarzy dowolną techniką;
 • d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dane, utwory, w szczególności wizerunek, materiały, opracowania, lokalizacje, informacje lub wypowiedzi, utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawę;
 • e) w zakresie rozpowszechniania danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, i nośników je urzeczywistniających, w sposób inny niż opisany powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, targach, przy prezentacji lub reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w formach wydawniczych jak przewodniki, książki, broszury, albumy, a także wystawianie, wykonywanie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • f) wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, w celu prowadzenia, utrzymywania, konserwacji, przywrócenia do pierwotnego stanu lub rozwoju Serwisu oraz innych przedsięwzięć związanych z Serwisem.
 • 3. Użytkownik wyraża zgodę Właścicielowi na upoważnianie innych podmiotów do korzystania z danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, w zakresie licencji udzielonej Właścicielowi Serwisu, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, bez prawa Użytkownika do jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 • 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Użytkownik zobowiązuje się zapewnić i podjąć działania lub zaniechania, aby Właściciel Serwisu mógł bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów korzystać z wszelkich umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, bez naruszenia jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, w zakresie związanym z działalnością Serwisu, a także w zakresie udzielonej licencji. Umieszczając w Serwisie jakiekolwiek dane, utwory, w szczególności wizerunek, materiały, opracowania, lokalizacje, informacje lub wypowiedzi, Użytkownik oświadcza, że przysługują mu w tym zakresie wymagane zgody, pozwolenia, zezwolenia, uprawnienia, itp., umożliwiające Właścicielowi Serwisu korzystanie z nich na zasadach opisanych w Regulaminie, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich.
 • 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także w zakresie udzielonej licencji, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Właściciela Serwisu z obowiązku naprawienia szkód, a także ponoszenia wydatków, jakie Właściciel Serwisu mógłby ponieść w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych, do umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Użytkownik będzie odpowiedzialny za zwolnienie Właściciela Serwisu od odpowiedzialności wobec podmiotów poszkodowanych za naruszenia i zobowiązuje się naprawić powstałą z tego tytułu szkodę.
 • 6. Wraz z udzieleniem licencji, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu, nieodpłatnego, niewyłącznego, nieograniczonego w przestrzeni, ograniczonego w czasie na okres posiadania Konta przez Użytkownika, w celach określonych w § 8 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu, zezwolenia na wykonywanie bez innych ograniczeń zależnych praw autorskich wynikających z określonych danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, na zasadach i dla celów wskazanych w Regulaminie, oraz upoważnia Właściciela Serwisu do zezwalania bez ograniczeń podmiotom trzecim na wykonywanie tych zależnych praw autorskich, w zakresie, w jakim przysługują one Właścicielowi Serwisu. Zezwolenie to obejmuje również prawo Właściciela Serwisu do zezwalania bez innych ograniczeń podmiotom trzecim do upoważniania innych podmiotów do wykonywania zależnych praw autorskich wynikających z określonych danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim.
 • 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, w zakresie udzielonej licencji i celu jej udzielenia, Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, żeby osoby którym przysługiwać będą osobiste lub majątkowe prawa autorskie lub prawa pokrewne, do umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, nie podnosiły w stosunku do Właściciela Serwisu lub podmiotów trzecich, oraz ich następców prawnych, o których mowa w § 8 ust. 6 Regulaminu, żadnych roszczeń w przypadku dokonania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przeróbek tych danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi.
 • 8. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Serwisie wizerunku podmiotów innych niż Użytkownik, Użytkownik zobowiązuje się posiadać zgodę tych podmiotów na użycie ich wizerunku przez Właściciela Serwisu w takim samym zakresie i na takich samych zasadach, jak na użycie wizerunku Użytkownika. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać w Serwisie wizerunku podmiotów trzecich bez uzyskania ich zgody na takie umieszczenie wizerunku.
 • 9. W przypadku powzięcia lub posiadania przez Użytkownika informacji o naruszeniu postanowień § 8 Regulaminu, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Administratora lub Właściciela Serwisu.
 • 10. W przypadku powzięcia lub posiadania przez Użytkownika informacji o cofnięciu zgody, zezwolenia, pozwolenia, itp., o których mowa w § 8 Regulaminu, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Administratora lub Właściciela Serwisu.
 • 11. W przypadku zgłoszenia wobec Użytkownika roszczenia lub wytoczenia przeciwko niemu powództwa lub skierowania sprawy na podobną drogę postępowania przez podmiot trzeci uprawniony z tytułu praw wskazanych w § 8 Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora lub Właściciela Serwisu, celem umożliwienia im wzięcia udziału w takim postępowaniu lub dokonania stosownych zabezpieczeń przed ewentualnymi dalszymi naruszeniami.
 • 12. Właściciel Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z API Serwisu wyłącznie do prywatnego użytku osobistego, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub działalnością zarobkową, niezależnie od faktu, czy będzie ona miała charakter jednorazowy, czy ciągły, w każdym przypadku, pod warunkiem, że API Serwisu nie będzie nigdy wykorzystane w jakikolwiek bezpośredni lub pośredni sposób, do projektowania, tworzenia, wdrażania, wytwarzania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, utrzymywania, rozwoju, zmiany, lub wykonywania innych czynności podobnych lub tego typu, w zakresie bezpośrednio lub pośrednio dotyczącym usług lub produktów, które w jakikolwiek bezpośredni lub pośredni sposób będą stanowić lub mogłyby stanowić usługi lub towary konkurencyjne względem działalności Właściciela Serwisu lub Serwisu lub oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub towarów.

§ 9 DOSTĘP DO POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJONALNOŚCI, MODUŁÓW I OPŁATY

 • 1. Dostęp do Aplikacji w zakresie dotyczącym samodzielnego planowania i realizacji czynności treningowych oraz przeglądania historii treningów jest i zawsze będzie bezpłatny.
 • 2. Zawodnik, który za pośrednictwem Aplikacji TrenerBiegania.pl będzie chciał nawiązać współpracę z Trenerem, jest zobowiązany, po uzyskaniu uprzedniej zgody Trenera na współpracę, do zapłaty określonej przez Trenera kwoty jego wynagrodzenia z góry. Zapłaty wynagrodzenia Trenera dokonać można wyłącznie za pośrednictwem serwisu PayU. Po dokonaniu zapłaty (zaksięgowaniu zapłaty) za pośrednictwem serwisu PayU, Trener będzie mógł doradzać i zarządzać planem treningów, startów, rehabilitacji lub planem dietetycznym Zawodnika.
 • 3. Zarówno Zawodnik jak i Trener są zobowiązani do wymiany wszelkiej korespondencji, danych, informacji oraz dokonywania płatności wyłącznie za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 • 4. Pod koniec okresu współpracy, Zawodnik może ocenić współpracę z Trenerem, co będzie miało wpływ na ustalenie pozycji Trenera w rankingu Trenerów prowadzonym przez Serwis.
 • 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w zakresie dotyczącym współpracy pomiędzy Zawodnikiem i Trenerem. W przypadku braku satysfakcji ze współpracy z Trenerem lub powstania roszczeń pomiędzy Zawodnikiem a Trenerem, to Zawodnik i Trener zobowiązani są do rozwiązania kwestii spornych.

§ 10. BEZPIECZEŃSTWO

 • 1. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie jakichkolwiek danych, utworów, w szczególności wizerunku, zdjęć, filmów, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, objętych prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi innych osób bez wyraźnej zgody ich autorów lub podmiotów uprawnionych.
 • 2. Użytkownicy zobowiązują się nie stosować wobec innych Użytkowników jakichkolwiek form negatywnego oddziaływania psychicznego, w tym zastraszania, nękania ani tyranizowania innych Użytkowników.
 • 3. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie treści zawierających groźby lub wzywających na dowolnym polu do nienawiści lub dyskryminacji, propagujących przemoc oraz treści pornograficznych, obscenicznych, uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe lub niemoralne, a także innych treści których zamieszczanie jest niezgodne z prawem.
 • 4. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać odnośników, linków lub innych namiarów na Serwis na stronach internetowych lub w aplikacjach, których treść a także działania stoją w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności lub przepisami prawa.
 • 5. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie danych, utworów, w szczególności wizerunku, zdjęć, filmów, materiałów, opracowań, dokumentów, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, propagujących naruszanie obowiązującego prawa lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem.
 • 6. Użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.
 • 7. Użytkownicy zobowiązują się nie korzystać z Kont osób trzecich bez ich zgody, a także bez ich akceptacji, jak również w ich imieniu umieszczać w Serwisie jakiekolwiek treści.
 • 8. Użytkownicy zobowiązują się chronić i nie udostępniać osobom trzecim danych niezbędnych do logowania na Koncie, tj. w szczególności loginu i hasła.
 • 9. Użytkownicy zobowiązują się powstrzymywać od działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby zakłócić działanie Serwisu lub Aplikacji, np. przez umieszczanie w nim szkodliwego kodu, nadmierne obciążenie serwerów Serwisu.

§ 11. PRAWA OSÓB TRZECICH

 • 1. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie lub Aplikacji treści, w tym jakichkolwiek danych, utworów, w szczególności wizerunku, zdjęć, filmów, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, lub przedsiębrać akcji, które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich bądź być niezgodne z obowiązującym prawem.
 • 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia, w całości lub w części, wszelkich danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji, informacji lub wypowiedzi, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności lub obowiązującym prawem.
 • 3. W razie gdyby Właściciel Serwisu usunął dane, utwory, w szczególności wizerunek, materiały, opracowania, lokalizacje, informacje lub wypowiedzi, które jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 • 4. Konto Użytkownika, który będzie naruszał prawa osób trzecich w sposób ciągły zostanie usunięte przez Administratora lub Właściciela Serwisu.
 • 5. Zakazuje się umieszczania w Serwisie i Aplikacji informacji o finansach podmiotów trzecich lub danych na podstawie, których istnieje możliwość uzyskania informacji tego typu, jak również zakazuje się umieszczania w Serwisie i Aplikacji dokumentów identyfikacyjnych podmiotów trzecich, jak również utrwalonych lub urzeczywistnionych przy użyciu dowolnej techniki treści takich dokumentów.
 • 6. Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać do Serwisu i Aplikacji fałszywych danych osobowy ani otwierać i korzystać z Konta w imieniu osób trzecich bez ich zgody. W przypadku powzięcia przez Administratora lub Właściciela Serwisu wątpliwości w zakresie opisanym w § 11 ust. 6 zdanie pierwsze Regulaminu, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 6 ust. 3, 4, 6 lub 7 Regulaminu.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Właściciel Serwisu jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • 2. Do przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1422 z późn. zm.) oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
 • 3. Dane osobowe umieszczane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Właściciela Serwisu w celu zawarcia, zmiany, wykonywania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 4. Dane osobowe umieszczane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub podawane przez Użytkownika w inny sposób do wiadomości Właściciela Serwisu mogą być również wykorzystywane w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców (Użytkowników) z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Właściciela Serwisu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Właściciela Serwisu lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.
 • 5. Szczegółowe zasady i tryb przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa dokument Polityka Prywatności, który jest dostępny pod adresem www.trenerbiegania.pl/polityka.
 • 6. Polityka Prywatności udostępniana jest Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w formie, która umożliwia jej pobranie, utrwalanie, przechowywanie, w szczególności wydrukowanie.

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I WŁAŚCICIELA

 • 1. Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające lub związane z działaniem Serwisu, w tym Aplikacji, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 2. Właściciel Serwisu zaleca, aby Użytkownicy zachowali wszelkie dane umożliwiające logowanie do ich Konta lub dostęp do ich kont bankowych lub kart płatniczych w poufności i należycie je zabezpieczyli przed dostępem niepowołanych osób trzecich.

§ 14. REKLAMACJE

 • 1. Użytkownik może zgłaszać Właścicielowi Serwisu reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania.
 • 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia ich zgłoszenia.
 • 3. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem Administratora na adres e-mail: mobile@sportovia.com.
 • 4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
 • b) przedmiot reklamacji;
 • c) okoliczności uzasadniające reklamację
 • 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania.
 • 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje reklamacji dotyczących świadczenia usług lub dostawy towarów dokonywanych przez innych Użytkowników Serwisu lub podmioty trzecie.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Regulamin, Polityka Prywatności i Polityka Cookies są dostępne pod adresami TrenerBiegania.pl/ciasteczka, TrenerBiegania.pl/polityka. Regulamin, Polityka Prywatności i Polityka Cookies są udostępniane Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalanie, przechowywanie, w szczególności wydrukowanie. Dodatkowo, Polityka Cookies udostępniana jest wszystkim podmiotom odwiedzającym stronę internetową, na której prowadzony jest Serwis, z chwilą ich wejścia na stronę internetową Serwisu, a jej główne postanowienia widoczne są nieprzerwanie do czasu złożenia oświadczenia przez podmiot odwiedzający, że rozumie jej treść i wyraża na nią zgodę.
 • 2. Właściciel Serwisu i Administrator zastrzegają sobie prawo dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Cookies z przyczyn związanych z modyfikacją funkcjonowania Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania, w szczególności związanych ze zmianą, rozwojem, ulepszeniem lub poprawą jakości Serwisu, Aplikacji, Oprogramowania lub Usług, a także z przyczyn związanych z obowiązkiem przestrzegania lub dostosowania funkcjonowania Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania do przepisów prawa. Każda zmiana Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Cookies, następować będzie z poszanowaniem praw nabytych przez Użytkowników przed datą poinformowania ich o zamierzonej zmianie Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Cookies, nowej treści Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Cookies, terminie wejścia w życie nowej treści Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Cookies, a przede wszystkim przed datą wejścia w życie nowej treści Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Cookies.
 • 3. O każdej zmianie treści Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Cookies Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Serwisu, w panelu Konta Użytkownika oraz poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail do Użytkownika, wraz ze wskazaniem Użytkownikowi nowej treści lub linku do nowej treści Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Cookies, oraz wyróżnieniem zmian.
 • 4. W przypadku każdej zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności Użytkownik zostanie poproszony o dokonanie jej akceptacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty poinformowania Użytkownika o fakcie zmiany. W przypadku każdej zmiany Polityki Cookies Użytkownik zostanie poproszony o jej zaakceptowanie niezwłocznie po odwiedzeniu strony internetowej Serwisu, w tym uruchomieniu Aplikacji, z zastrzeżeniem przypadków tzw. dorozumianej zgody Użytkownika na treść Polityki Cookies (więcej o dorozumianej zgodnie przeczytaj w § 7 Polityki Cookies dostępnej pod adresem TrenerBiegania.pl/ciasteczka). Za dzień poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Cookies rozumie się dzień, w którym informacja o zmianach treści Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Cookies została wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Użytkownik miał możliwość zapoznać się z jej treścią. Zmieniony Regulamin lub Polityka Prywatności wiąże Użytkownika od daty ich wejścia w życie, jednakże w żadnym wypadku nie wcześniej niż od dnia dokonania przez Użytkownika akceptacji zmiany ich treści w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu. Zmieniona Polityka Cookies wiąże Użytkownika z chwilą wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zmiany jej treści, włączając w to przypadki tzw. dorozumianej zgody Użytkownika na treść Polityki Cookies (więcej o dorozumianej zgodnie przeczytaj w § 7 Polityki Cookies dostępnej pod adresem TrenerBiegania.pl/ciasteczka ).
 • 5. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 6 Regulaminu, jeżeli Użytkownik, w terminie wskazanym w § 15 ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu, tj. w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty poinformowania Użytkownika o fakcie zmiany, nie zaakceptuje zmian treści Regulaminu lub Polityki Prywatności, Konto Użytkownika zostanie zablokowane po bezskutecznym upływie tego terminu, a Użytkownik zostanie ponownie poproszony o zaakceptowanie zmian treści Regulaminu lub Polityki Prywatności, przy dokonywaniu logowania do Konta z poziomu Serwisu lub Aplikacji. W przypadku nie zaakceptowania zmienionej treści Regulaminu lub Polityki Prywatności przy logowaniu do Konta, Konto Użytkownika zostanie usunięte, co spowoduje również zablokowanie dostępu do Aplikacji. Z uwagi na fakt, że wykorzystywanie plików typu Cookies w działalności Serwisu jest konieczne z uwagi na aspekty techniczne i technologiczne funkcjonowania Serwisu i Aplikacji, jeżeli Użytkownik, w terminie wskazanym w § 15 ust. 4 zdanie drugie Regulaminu, nie zaakceptuje zmian treści Polityki Cookies, Konto Użytkownika zostanie zablokowane, a Użytkownik zostanie ponownie poproszony o zaakceptowanie zmian treści Polityki Cookies. W przypadku nie zaakceptowania zmienionej treści Polityki Cookies Konto Użytkownika zostanie usunięte, co spowoduje również zablokowanie dostępu do Aplikacji. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika nie nastąpi w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dorozumianej zgody na treść Polityki Cookies (więcej o dorozumianej zgodnie przeczytaj w § 7 Polityki Cookies dostępnej pod adresem TrenerBiegania.pl/ciasteczka).
 • 6. Użytkownicy, którzy odpłatnie nabyli subskrypcje do określonych Modułów lub funkcjonalności Aplikacji i w myśl postanowień powyższych nie zaakceptowali zmienionej treści Regulaminu lub Polityki Prywatności, będą upoważnieni do korzystania na dotychczasowych zasadach z Serwisu i Aplikacji do czasu upływu terminu ważności zakupionej przez nich subskrypcji, a po upływie terminu ważności tej subskrypcji, ich Konto zostanie usunięte, co spowoduje również zablokowanie dostępu do Aplikacji, chyba, że przed upływem terminu ważności wykupionej subskrypcji zaakceptują zmienioną treść Regulaminu lub Polityki Prywatności. W sytuacji opisanej w § 15 ust. 6 zdanie pierwsze Regulaminu, Użytkownicy nie będą mieli możliwości przedłużenia ważności obowiązującej subskrypcji lub wykupienia subskrypcji na kolejne okresy rozliczeniowe bez uprzedniego zaakceptowania zmienionej treści Regulaminu lub Polityki Prywatności.
 • 7. Użytkownicy są świadomi, że ze względu na właściwości funkcjonowania Serwisu, Aplikacji, Usług lub Oprogramowania, konieczne jest wyrażenie przez nich zgody na obsługiwanie plików typu Cookies przez ich przeglądarki internetowe lub urządzenia mobilne. Użytkownicy, również Ci którzy nabyli subskrypcje do określonych Modułów Aplikacji i w myśl postanowień powyższych nie zaakceptowali zmienionej treści Polityki Prywatności Cookies, są świadomi, że nie wyrażenie przez nich zgody na zmienioną treść Polityki Cookies lub zablokowanie przez nich wszystkich lub niektórych funkcji obsługiwania plików typu Cookies w wykorzystywanych przez nich przeglądarkach internetowych lub urządzeniach mobilnych, może negatywnie wpłynąć na możliwość korzystania przez nich z Serwisu lub Aplikacji, a w pewnych przypadkach nawet zupełnie uniemożliwić im korzystanie z Serwisu lub Aplikacji.
 • 8. W przypadku uchylenia lub unieważnienia przez Sąd, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, inne jego postanowienia pozostają w mocy.
 • 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rozwiązania Serwisu w sposób zapewniający jak najpełniejsze poszanowanie praw nabytych przez Użytkowników.
 • 10. 10. Do Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Cookies, korzystania z Aplikacji, Usług lub Oprogramowania, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego w porządku prawnego.

§ 16. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 roku.